Funny facts about Switzerland

It has been 6 years for me since I’ve moved to Switzerland. It has always been interesting for me to analyze how my Polish customs, rules and mentality vary from the Swiss world. There are some super interesting facts about this small European country and I’m going to share some with you:

1)  Coffee in Zurich is the most expensive in the world, with an average price of 3,65 CHF in the Coffee Price Index 2016. Switzerland exports 65’500 tons of coffee worldwide, the revenue income is higher than the one from cheese and chocolate.

2) Switzerland boots some famous inventions, like Swiss Army Knife, absinthe, cellophane, LSD, muesli, milk chocolate, bobsleigh and tobogganing. Of course everyone in Switzerland has a Swiss Army Knife, just like I and it’s a blessing when you travel.

vm_53151-91_sol_front_ax1000

3)   Tim Berners-Lee invented the World Wide Web in Switzerland in 1989.

4)  In Switzerland you can lease a cow, and during the lease time, you can keep all the milk and cheese made from that cow’s milk.

5)   It is illegal in Switzerland to keep just one “social pet” like guinea pig, mouse, ferret, fish, canary or pig. With the world’s most stringent animal welfare laws, Switzerland judges isolation for such animals as abuse. I wish they had put cute shih-tzu dogs on that list, so that I had no choice but to buy a second dog 😀

6)  The Swiss have the second longest life expectancy in the world after Japan. Personally I think it has a lot to do with the next point 🙂

7)   The Swiss eat more chocolate than any other nation in the world – they eat a record of around 11 kg per year. There are 18 Swiss chocolate companies in Switzerland which export around 120 000 tonnes of chocolate yearly. So if you wan’t to have a long and happy life, don’t forget to eat 11 kg of chocolate this year 🙂

swiss-chocolate-joana-kruse

8)  Switzerland is one of the world’s best places to be born, live and be happy according to consistently high rankings in global reports. Switzerland was ranked the world’s happiest country in 2015, and came second in 2016 (after Denmark) out of 156 countries. If you ask me the Swiss secret of happiness is the stable and democratic  political system, a good health system, low crime rate and low unemployment rate but high rate of chocolate, wine and cheese per capita 🙂

9)   Canton Appenzell Innerhoden didn’t let women in Switzerland vote until 1990. What is this? 🙁

10)   Sundays in Switzerland are strictly protected by laws. It is illegal to undertake activities such as mowing, hanging out laundry, washing your car or recycling bottles to ensure peace and beauty is maintained. If you don’t want your neighbors to hate you, than forget about vacuuming carpets or slamming your car’s door on a Sunday!

swiss-chocolate-joana-kruse.jpg

11)   In Switzerland, there are more banks than dentists, one per 1,400 residents.

12)   One of Switzerland’s main defense strategies is to demolish every main access into the country via road, bridges, and railway. There are at least 3,000 locations currently prepared to blow at a moment’s notice in the event of an attack. Now, I’m a little bit worried, since I live close to the German border 😀

13)  In some cantons you have to purchase special labels for garbage bags, before you dispose your waste. The labels are issued by local authorities.

14)  There are 48 mountains over 4000 m high and more than 1500 lakes in Switzerland.  The highest mountain is Monte Rosa with 4634 m, situated on the Swiss/Italian border.

15) Switzerland’s Gotthard tunnel is the longest in the world – measuring 57 km in length, located 2,3 km under the Alps, it is 7 km longer than the Channel tunnel between England and France and it took 17 years to build it.

16) Dalai Lama owns the smallest vineyard in the world, which is located in Switzerland. It consists of only three vines and has an area of 1,67 m2.

swiss-chocolate-joana-kruse

17)  Switzerland has four official languages, French, German, Italian, and Romansh.

18)  Albert Einstein developed his famous formula E=MC2 in Switzerland – he developed his theory of relativity while studying and living in Bern.

19)  Switzerland exports approximately 28 million watches yearly.

20)  In Switzerland, it is legal to use and grow marijuana, but it is against the law to sell it. The country also has one of the highest rates of cannabis use in the world. It’s estimated that about 600,000 users smoke through 100 tons of hash and marijuana each year.


Werjsa polska:

Minęło juz 6 lat odkąd przeprowadziłam się do Szwajcarii. Zawsze było dla mnie interesujące, jak moje polskie zwyczaje, zasady i mentalność różnią się od świata szwajcarskiego. Istnieje kilka bardzo interesujących faktów na temat tego małego kraju europejskiego, z którymi chciałabym się z wami podzielić:

1) Kawa w Zurychu jest najdroższą na świecie, przy średniej cenie 3,65 CHF w Indeksie Kaway  2016. Szwajcaria eksportuje 65’500 ton kawy na cały świat, roczny dochód z kawy jest wyższy niż ten z sera i czekolady.

2) Szwajcaria ma kilka słynnych wynalazków, takich jak szwajcarski scyzoryk, absynt, celofan, LSD, musli, czekolada mleczna, bobsleje, saneczkarstwo. Oczywiście każdy w Szwajcarii ma szwajcarski scyzoryk, tak jak ja i jest jest on cudowny podczas każdej podróży.

vm_53151-91_sol_front_ax1000

3)   Tim Berners-Lee wymyśla internet w Szwajcarii w 1989.

4)  W Szwajcarii możesz wynająć krowę, a w okresie jej leasingu, możesz zachować mleko i ser z jej mleka krowiego.

5)  Nielegalne jest tutaj posiadanie tylko jednego “zwierzęcia społecznego” takiego jak świnka morska, myszy, fretki, ryby, mozgi lub świni. W świecie najbardziej rygorystycznych przepisów w zakresie ochrony zwierząt, Szwajcaria ocenia izolacje dla takich zwierząt jako nadużycie. Szkoda, że nie umieszczono na  tej liście słodkich psów shih tzu, bo musiałabym zakupic takiego drugiego 😀

6)  Szwajcarzy mają drugą z rzędu najdłuższą żywotność na świecie po Japończykach. Osobiście myślę, że to w dużej mierze wynika z kolejnego punktu 🙂

7)   Szwajcarzy zjadają więcej czekolady niż jakikolwiek inny naród na świecie – jedzą jej około 11 kg rocznie. Istnieje 18 szwajcarskich firm czekoladowych tutaj, które eksportują około 120 000 ton czekolady rocznie. Więc jeśli chcesz mieć długie i szczęśliwe życie, nie zapomnij zjeść 11 kilogramów czekolady w tym roku 🙂

swiss-chocolate-joana-kruse

8) Szwajcaria jest jednym z najlepszych miejsc na świecie, w którym można się urodzić, żyć i być szczęśliwym według znanych, światowych raportów. Szwajcaria została najszczęśliwszym krajem na świecie w 2015 roku, a w 2016 roku zajęła drugie miejsce (po Danii) wsród 156 krajów. Jeśli mnie pytasz to sekret szwajcarskiego szczęścia leży w stabilnym i demokratycznym systemie politycznym, dobrym systemie opieki zdrowotnej, niskiej przestępczości i niskim bezrobociu, ale wysokim wskaźniku zjadanej czekolady, wina i sera per capita 🙂

9)   Kanton Appenzell Innerrhoden nie pozwolił kobietom w Szwajcarii głosować aż do roku 1990. Co to ma znaczyć ? 🙁

10)   Niedziele w Szwajcarii są ściśle chronione przez ustawę. Nie jest zgodne z prawem wykonywanie takich czynności jak koszenie, wieszanie prania, mycia butelek i recyklingu samochodów, aby zapewnić spokój w tym pięknym dniu. Jeśli nie chcesz, aby sąsiedzi cię znienawidzili, zapomnij o odkurzaniu dywanów lub trzaskaniu drzwiami twojego samochodu w niedzielę!

swiss-chocolate-joana-kruse.jpg

11)   W Szwajcarii istnieje więcej banków niż dentystów, tzn. jeden bank na 1400 mieszkańców.

12)   Jedną z głównych strategii obronnych Szwajcarii jest zniszczenie wszystkich głównych dojść do kraju za pośrednictwem dróg, mostów i kolei. Istnieje aktualnie co najmniej 3000 miejsc przygotowywanych do wybuchu w każdej chwili w razie jakiegoś ataku. Jestem tym faktem nieco zaniepokojona, ponieważ mieszkam blisko granicy z Niemcami : D

13)   W niektórych kantonach trzeba zakupić specjalne naklejki na worki do śmieci. Naklejki są wydawane przez władze lokalne.

14) Istnieje 48 gór o wysokości ponad 4000 m.n.p.m. oraz ponad 1500 jezior w Szwajcarii. Najwyższym szczytem jest Monte Rosa z 4634 m.n.p.m., położony na granicy szwajcarsko- włoskiej.

15)  Tunel Gotthard w Szwajcarii jest najdłuższym tunelem na świecie bo ma aż 57 km długości, znajduje się 2,3 km pod Alpami, jest dłuższy o 7 km niz kanał między Anglią a Francją i  17 lat zajęło jego zbudowanie.

16) Dalajlama posiada najmniejszą winnicę w świecie, która znajduje się w Szwajcarii. Składa się z zaledwie trzech winorośli i ma powierzchnię 1,67 m2.

swiss-chocolate-joana-kruse

17)  Szwajcaria ma cztery języki urzędowe, francuski, niemiecki, włoski i retoromański.

18)  Albert Einstein odkrył swój słynny wzór E = MC2 w Szwajcarii – rozwinął swoją teorię względności podczas studiowania i życia w Bernie.

19) Szwajcaria eksportuje około 28 milionów zegarków rocznie.

20) W Szwajcarii palenie marihuany jest legalne, ale nie wolno go sprzedawać. Kraj posiada również jeden z najwyższych wskaźników spożycia marihuany na świecie. Szacuje się, że około 600 tysięcy użytkowników pali rocznie 100 ton haszyszu i marihuany.

Leave a Reply